Loading the content... Loading depends on your connection speed!

“Tài năng văn học nghệ thuật là điều đáng quý”

In: Sách

Trương Tấn Sang

– Sau đây là trích đoạn bài phát biểu của ông tại Hội thảo Quốc gia về Thị trường và Cơ chế Thị trường và Hội thảo Khoa học Văn học và Nghệ thuật được tổ chức tại TP.HCM vào chiều ngày 17/11.

— Ông Trương Tấn Sang. Nhiếp ảnh: TTXVN. – Bộ Chính trị chỉ rõ đối với giới văn học, nghệ thuật: tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của đất nước, vì vậy, đất nước có trách nhiệm chăm lo, đào tạo, trọng dụng, phát huy và phát triển nhân tài. Toàn xã hội, nhưng trên hết là đảng, nhà nước và các thể chế chính trị khác ở các cấp. Từ đó, các nhà lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật phải thực sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện có lợi cho độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ. — … Hội thảo khoa học hôm nay do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức, là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của giới văn học, nghệ thuật, là biểu hiện cụ thể đầu tiên của nỗ lực tìm hiểu và thực hiện nghị quyết. Ban Thư ký đã thông qua việc chọn chủ đề của hội thảo là một vấn đề mới, đã và sẽ có tác động sâu sắc đến đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà hiện nay và lâu dài. — Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc là kết quả đổi mới tư duy của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, là quyết tâm xây dựng và phát triển nền kinh tế. Quy luật tự thân – quy luật của cơ chế thị trường do nhà nước kiểm soát và điều tiết. Đây là kết quả toàn diện của thực tiễn nhà nước và là kết quả thành công rực rỡ của nền văn minh nhân loại trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sâu sắc, toàn diện, phức tạp đến toàn bộ đời sống xã hội và tinh thần, trong đó có đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật, dù là tích cực hay tiêu cực, đều mang lại những cơ hội và thách thức to lớn cho sự tăng tốc.Gắn bó mật thiết với nhau.

Cùng với sự xuất hiện của các loại thị trường khác, thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ văn học, nghệ thuật đã được hình thành. Đây là một nét mới trong đời sống văn hóa tinh thần của chúng ta trong những năm gần đây. Mặt khác, quá trình hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa có khả năng làm thay đổi to lớn diện mạo, đặc điểm và loại hình văn hóa của đất nước, đồng thời, các phương tiện giao tiếp tài sản cũng sẽ bùng nổ. Các sản phẩm nghệ thuật, công nghệ giải trí cũng có những tác động tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội và khán giả yêu nghệ thuật. Đồng thời, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm “phát triển cá nhân” trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của xã hội ta. -Trong bối cảnh mới, phong phú và phức tạp này, yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của nhân dân là đường lối văn học, nghệ thuật của chúng ta phải được tăng cường, chủ động và dũng cảm hơn nữa để tỏa sáng. Tạo ra những tác phẩm và nhà văn có giá trị xứng đáng với địa vị và địa vị của đất nước, tiếp nhận có chọn lọc những giá trị toàn cầu mới và duy trì bản sắc, đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Thời kỳ nam hiện đại là thời cơ, thách thức và yêu cầu lịch sử khách quan đối với sự nghiệp văn học, nghệ thuật của dân tộc trong thời kỳ mới. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vận động theo cơ chế kinh tế thị trường, văn học nghệ thuật Việt Nam phải ăn sâu vào lòng dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Văn học, dân chủ không chỉ là sự định vị và xây dựng nhân cách con người mà còn là sự đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần ngày càng cao và đa dạng của nhân dân ta, trên cơ sở duy trì, phát huy và phát triển các giá trị, văn học dân tộc và Nghệ thuật, tiếp tục mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học và tiến bộ, đồng thời kiên quyết ngăn chặnNgăn chặn và đánh bại những âm mưu, thủ đoạn khôn khéo và những cuộc xâm lăng văn hóa từ bên ngoài.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top